Giấy kiểm định quy chuẩn về chất lượng nước sạch sinh hoạt của máy Water Plus

Giấy kiểm định quy chuẩn về chất lượng nước sạch sinh hoạt của máy Water Plus

Kết quả kiểm định theo QCVN 01-1:2018/BYT được cấp bởi viện Pasteur – TP Hồ Chí Minh về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.